آیا تکنسین های مجموعه دارای مدرک معتبر هستند؟

آیا تکنسین های مجموعه دارای مدرک معتبر هستند؟

بله! کارکنان دارای مدرک بین المللی کار در ارتفاع از کشور انگلستان می باشند.

Call Now Button