آیا تکنسین های کار در ارتفاع بیمه هستند؟

آیا تکنسین های کار در ارتفاع بیمه هستند؟

بله! تمام پرسنل ارتفاع کار دارای بیمه حوادث، شخص ثالث بوده و مسئولیت کامل آن با گروه فنی مهندسی آسمان خراش می باشد.

Call Now Button