نصب لامپ با طناب شامل ضمانت میشود؟

نصب لامپ با طناب شامل ضمانت میشود؟

خیر! ضمانت فقط شامل شرکت تولید کننده لامپ نما میباشد

Call Now Button