نشتی یابی هم انجام میدهید؟

نشتی یابی هم انجام میدهید؟

بله قبل از انجام آب بندی نما نشتی های سازه شناسایی و در مرحله بعد اقدام به آب بندی میکنیم

Call Now Button