قرارداد تعویض بنر بصورت دوره ای به چه صورت است؟

قرارداد تعویض بنر بصورت دوره ای به چه صورت است؟

این قرارداد مخصوص تعویض بنر های ثابت میباشد که طناب کاران بطور مثال ماهیانه یکبار بنر را تعویض میکنند

Call Now Button