شرایط محیطی در بازسازی نما تاثیر دارد؟

شرایط محیطی در بازسازی نما تاثیر دارد؟

بله بطور مثال بازسازی نمای سیمانی در شهر های مرطوب باید در روز های خشک و بدور از باران صورت گیرد

Call Now Button