آیا تکنسین ها مدرک معتبری برای انجام پروژه شستشو نما با طناب دارند؟

آیا تکنسین ها مدرک معتبری برای انجام پروژه شستشو نما با طناب دارند؟

بله ! تکنسین های مجموعه فنی مهندسی آسمان خراش دارای مدرک سطح 1 کار در ارتفاع (Rope Access) از اتحادیه IRATA انگلستان میباشند.

Call Now Button