قیمت شستشو نما چگونه محاسبه میشود؟

قیمت شستشو نما چگونه محاسبه میشود؟

بر اساس حجم کار و نوع جنس نما بر حسب متر مربع محاسبه میگردد.

Call Now Button