تیم آسمان خراش دارای چند تکنسین است؟

تیم آسمان خراش دارای چند تکنسین است؟

مجموعه آسمان خراش برای هر پروژه شستشو نما یک اکیپ 4 نفره حرفه ای اعزام میکند.

 

Call Now Button