درز انقطاع نما به چند صورت نصب میشود؟

درز انقطاع نما به چند صورت نصب میشود؟

به دو صورت بین فضای بین ساختمان پر میشود: 1-توری مرغی 2-ورق گالوانیزه

Call Now Button