توری های نما بعد از نصب شل نمیشوند؟

توری های نما بعد از نصب شل نمیشوند؟

خیر! تمامی توری ها محکم و تحت هیچ شرایطی شکم یا چروک را به خود نمی بینند

Call Now Button