بعد از اجرا ظاهر سازه تغییر میکند؟

بعد از اجرا ظاهر سازه تغییر میکند؟

خیر! بعد از اتمام کار یا خشک شدن مواد نانو، قبل و بعد نما هیچ تفاوتی با هم ندارند

Call Now Button