بعد از اجرای عایق نما باز هم ترمیم لازم است؟

بعد از اجرای عایق نما باز هم ترمیم لازم است؟

بله از لحاظ نما، آفتاب گیر بودن یا موقعیت مکانی سازه نسبت به شرایط محیطی میتواند نیاز به ترمیم داشته باشد

Call Now Button