بر ساختمان تاثیری در پیچ و رولپلاک توری به نما دارد؟

بر ساختمان تاثیری در پیچ و رولپلاک توری به نما دارد؟

خیر چون توری ها با مفتول گالوانیزه نسبت به بر ساختمان بافته میشوند، لذا تاثیری در نصب با پیچ و رولپلاک به نما ندارند

Call Now Button