آیا همان قسمت ریزش کرده نما برای بازسازی کافی است؟

آیا همان قسمت ریزش کرده نما برای بازسازی کافی است؟

بله اگر قسمت های دیگر نما از استحکام کافی برخوردار باشند

Call Now Button