آیا رنگ های استفاده شده در نما قابل شستشو هستند؟

آیا رنگ های استفاده شده در نما قابل شستشو هستند؟

بله! تمامی رنگ ها ضد اب و قابل شستشو میباشند.

Call Now Button