آیا حد فاصل و عقب نشینی ساختمان های مجاور تاثیری در روند انجام پروژه دارد؟

آیا حد فاصل و عقب نشینی ساختمان های مجاور تاثیری در روند انجام پروژه دارد؟

خیر هیچ تاثیری در نصب دو حالت درز انقطاع نما ندارد

Call Now Button