آیا بعد از انجام کامل پیچ رولپلاک نما، ظاهر نما زشت میشود؟

آیا بعد از انجام کامل پیچ رولپلاک نما، ظاهر نما زشت میشود؟

خیر! بعد از انجام پیچ رولپلاک نما، پیچ ها با بتونه های همرنگ سنگ نما پر میشوند.

Call Now Button